Σχετικά με το πρόγραμμα Big Foot

Το πρόγραμμα Big Foot προσπαθεί να αντιμετωπίσει δύο βασικές προκλήσεις σε Ευρωπαϊκό επίπεδο: την περιθωριοποίηση των αγροτικών και ορεινών περιοχών λόγω της γήρανσης του πληθυσμού τους - δίνοντας έμφαση στην αξιοποίηση και διατήρηση του ηλικιωμένου πληθυσμού, ως μεσολαβητών και φορέων της τοπικής γνώσης και των τοπικών παραδόσεων.

ΓΙΑΤΙ

Οι ορεινές περιοχές της Ευρώπης είναι κέντρα παραδόσεων, πολιτισμού και βιοποικιλότητας. Παράλληλα, βρίσκονται περιθωριοποιημένα, μακριά από τα αστικά κέντρα, και αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης οικονομικών ευκαιριών, που έχει ως αποτέλεσμα - τη μετανάστευση των νέων προς τα αστικά κέντρα. Η διαδικασία αυτή οξύνει τις προκλήσεις στις ορεινές περιοχές - επειδή οι παλαιότερες γενεές δεν έχουν ενσωματωθεί σωστά στην αναπτυξιακή διαδικασία – με αποτέλεσμα αυτό να οδηγεί στην απώλεια της παραδοσιακής γνώσης από η ρήξη της σύνδεσης μεταξύ των παλαιότερων και νεότερων γενεών.

Η ΙΔΕΑ

Η ιδέα του προγράμματος Big Foot είναι να γεφυρωθεί το χάσμα – μέσα από την ενθάρρυνση του διαλόγου και της δια βίου μάθησης σε ορεινές περιοχές, αλλά και την αξιοποίηση των ειδικών δεξιοτήτων και γνώσεων των παλαιότερων γενεών, συνδυάζοντας την παραδοσιακή γνώση με σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας, προκειμένου να παραχθούν δημιουργικές λύσεις για την τοπική βιώσιμη ανάπτυξη.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο αποσκοπεί στην επίτευξη των παραπάνω στόχων δημιουργώντας εργαλεία βιωματικής μάθησης για τους ντόπιους σε επιλεγμένες περιοχές καθώς και την υποστήριξη των τοπικών κοινοτήτων της διαδικασίας διαβούλευσης ώστε να υπάρξει ανταλλαγή της γνώσης μεταξύ των γενεών.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Ο στόχος του προγράμματος Big Foot είναι ο συνδυασμός της παράδοσης με την τοπική ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, τα παραδοσιακά χειροποίητα συνδυάζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες, και η πεζοπορία κατά μήκος ιστορικών μονοπατιών γίνεται μια ευκαιρία για να ανακαλύψετε τόσο τοπικά φαγητά και online βίντεο. Η καινοτομία στο Big Foot λαμβάνει διάφορες μορφές ανάλογα με τον πληθυσμό των ορεινών περιοχών, δεν έχει εισαχθεί ως μια επανάσταση, αλλά ως μια ευαίσθητη και συμφωνημένη εξέλιξη προς μια καλύτερη κατανόηση και ενσωμάτωση σε έναν κόσμο που αλλάζει.