Проведени експерименти за теставане на стратегията за взаимно обучение между поколенията по проекта БИГ ФООТ

Берковица, България

Big Foot експеримента в България се фокусира върху областта на туризма.По време на  фазата на картографиране  стана ясно, че по-младите поколения в Берковица вече не познават  околните планини: те не знаят  имената на заобикалящите ги местности,  нито познават  богатото историческо и културно наследство, свързано с тях. В същото време  активнито  и ангажирано по-възрастното население не е добре  запознато с основните технологични инструменти, като например използването на компютър, и те изразиха желание  да научат как да използват Интернет и електронна поща


Дългосрочната визия в този случай бе не само да се развива чувството на признателност и връзка с местната област, но също така и да се мисли като туристическа доставчик, за това, с което местните природни и културни богатства могат да бъдат привлекателни,  и могат  да подкрепят икономическото развитие на


За проекат Big Foot се организираха екскурзии и пътувания, където възрастните хора и ученици участваха заедно. По този начин групата от различни поколенията  посети най-популярните туристически забележителности на Северозападна България, като a, Хайдушките водопади, връхове Kом,  Тодорини кукли и Здарвченица, както и много забележителни местс по поречието на река Златица и  Лопушна. Възрастните хора заведоха учениците на горе изброените  места, споделяха исторически факти, легенди и фолклор, и предадоха  знанията си за местната флора и фауна.  Учениците също така се  обучаваха  да използуват  топографска карта и компас, и основните техники за оцеляване в планината.


Всяка екскурзия продължи от  1-2 дни, през които учениците не само се запознаваха с местните околности , но също така имаха възможност да бъдат обучители, при преподаване на възрастните как да работят с цифрови и видео камери, и как да се използват функциите  на мобилните  телефони, както GPS навигация. В действителност, обучение то по Информационни и комуникационни компетенции продължи дори и след екскурзиите , когато се проведе  обучение на възрастни по няколко основни дигитални компетенции, като общуването чрез интернет и други социални мрежи, под ръководството на професионалисти в областта на ИКТ.

Губио, Италия

Въз основа на картографирането в Губио се установи че  местната традиция за готвене ще  бъде използувана като  най-подходящо средство за предаване на традициите, свързани с културното наследство на района, както и за насърчаване на опазването на природните ресурси, устойчивото потребление и значението на закупуване на местни продукти.

Като част от експеримента, "междупоколенческите"  готварски курсове бяха проведени, водени от членовете на центъра за възрастните хора r в Губио. Възрастните бяха  реподаваха на младите хора,  както  умения за това как да станат майстори готвачи, но и  информация за тяхната културна идентичност и традиции. В замяна на това, младите майстори-готвачи показаха на своите наставници как да използват ИКТ и сайтове за социални контакти.

Трикала, Гърция

Експериментът в Трикала първоначално се фокусира върху местното производство на традиционни сладкиши. Въпреки това, скоро стана ясно, че културните и природните богатства на района предоставят много по-широк спектър от възхитителни открития за местната младеж. За тази цел  Big Foot тестването  бе организирано в четири тематични сесии:
1. Традиционни местни продукти и гастрономия;
2. Култура: Фолклор и традиционни занаятчии;
3. Исторически забележителности - културно-историческо наследство;
4. Природната среда и селски туризъм.

Тематичните сесии  бяха провеждани  на месечна база. Учителите получаваха подробна информация за посещенията  месец по-рано, за да се подготвят  учениците предварително  в клас, включително чрез домашни задачи на тема  предстоящите пътувания. Учителите също са придружавали учениците по време на посещенията.