Берковица, България

Следните консултативни срещи бяха организирани в Берковица:

• Стартирането на  информативна вечер
• консултация на обществеността с Big Foot партньорството
• консултативна среща в  3ОУ "Иван Вазов"
• Консултации със заинтересованите страни  чрез събрание в читалище "Иван Вазов"

Кой се е очаквало да участвува в консултацията ?

Всички заинтересовани жители на Берковица, представители на млади и възрастни поколения; ученици, местни сдружения, занаятчии, планинари.

Как бяха поканени хората на консултации?

Някои от консултациите бяха организирани съвместно с други събития. В този случай, информацията се разпространява чрез организации, участващи в събитията. В други случаи ,местни граждански сдружения, неправителствени организации и училища бяха поканени на среща.

 

Губио, Италия

Консултациите с местното население в Губио бе под формата на неформални обществени вечери, организирани в центъра на Губио и някои околони села (Semonte, Padule, Madonna del Prato, Branca, Mocaiana).

В резултат на обществените вечери и събития, все повече хора и асоциации искаха да разберат повече за проекта. По този начин бяха организирани още събития на по-късен етап, за да могат да се включат новозаинтересуваните.

Публичните вечери бяха предназначени за информиране на участниците относно проекта, за да се изгради доверие между тях и да се обсъди бъдещето развитие на проекта и да се формира обществото на BIG FOOT.

Информация за формалните  неформални публични вечери:

• Публична вече с възрастните и техните семейства
• Две срещи с основните представителите на Асоцияцията на възрастните хора
• Консултации с младите жители и Асоцияцията на младите работещи
• Публична вечер с Младежкия съвет при община Губио
• Среща със свещеника на Падуле
• Публична вечери с гражданите от селата Semonte, Mocaiana, Branca, Madonna del Prato.
• Представяне на проекта Big Foot в Университета на възрастните хора и в местната обществена библиотека
• Среща с Каритас - местна асоциация, работеща с жени в неравностойно положение в област Губио

 

Кого очаквахме по време на консултациите?

Цялата общност, включително местни власти, местните партньорства / групи и организации на гражданското общество, ръководители на проекти, институции, асоциации, отговорните лица, представители на туризма, местните агенции за развитие.

Как бяха поканени хората на консултациите?

Обща информация за проекта BIG FOOT беше публикувана на сайта на община Губио и в страницата ни във Facebook.
Бяха напечатани информационни листовки за проекта и плакати, които насърчаваха участие в проекта.


Трикала, Гърция


Следните  консултации бяха планирани и организирани:

• Публична вечер
• Срещи Асоциацията на жените от село Prinos
• Среща с образователните власти в Трикала
• Консултация с учители и училищни съветници в Каламбака
• Среща на партньорите по проекта с местните заинтересовани страни
• Консултации в центъра за хора в напреднала възраст в Каламбака


Кой се очакваше  да участва в кнсултациите?
Училищни съвети,  учители, ученици от началните и средни училища, членове на центрове за грижи  на възрастните  , органите отговорни за стареенето, работодатели на центровете за възрастните, заместник-кмета, социални работници, лекари, преподаватели, медицински сестри, пенсионирани специалисти, добре запознати с природното и културното наследство на района, колекционери на традиционни артефакти, местните производители.


По какъв начин бяха хората поканени на консултации?
Установените лица и организации бяха поканени по телефона. В някои случаи, телефонни разговори са били последвани от предварително посещение и лична консултация, като в случай на местните производители. Видеото на дейностите по проекта е бил използвано, за да се разкаже за проекта по време на консултациите, организирани на по-късен етап от проекта. В допълнение, покани за участие в консултациите и проектни бюлетини са широко разпространени на всички хора в базата данни на местения партньор.