ΔΙΚΤΥΟ MENON EEIG

Το Δίκτυο MENON EEIG είναι μια ευρωπαϊκή καινοτομία, είναι ένα ερευνητικό δίκτυο που παρέχει πληροφορίες και συμβουλές στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, σε εκπαίδευτικές κοινότητες, καθώς και στον κλάδο της Πληροφοριακής Τεχνολογίας σε θέματα που σχετίζονται με την καινοτομία και τις αλλαγές στην εκπαίδευση και την κατάρτιση (Ε&Τ), την δια βίου μάθηση, τη Διαγενεακή Μάθηση και γενικότερα την προώθηση της Κοινωνία της Γνώσης και τις εξελίξεις στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Η αποστολή του Δικτύου MENON EEIG είναι να διευκολύνει την εξέλιξη της κοινωνίας της γνώσης στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, κάνοντας την εκμάθηση θέμα προτεραιότητας στην ατζέντα της πολιτικής γύρω από την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Ρόλος στο έργο

To Δίκτυο  Δίκτυο MENON EEIG  είναι ο υπεύθυνος φορέας για τις πολλαπλές πτυχές της διαγενεακης μάθησης, καθώς και για την ανάπτυξη της σχετικής στρατηγικής για την κατάρτιση των πιλοτικών περιοχών του έργου BIG FOOT και ιδίως για τη «Δημοτική Μέθοδο Διαγενεακής Εκμάθησης» το Δίκτυο MENON EEIG θα διοργανώσει μια κλειστή,  για τους συμμετέχοντες του έργου, ημερίδα στις Βρυξέλλες για την κατάρτιση του προσωπικού των εταίρων, για την εφαρμογή της «Δημοτικής Μεθόδου Διαγενεακής Εκμάθησης» σε ρεαλιστικά πειράματα της καθημερινότητας.