Project Kick-off Meeting

Домакин - община Губио, встъпителната среща на BIG FOOT на 20 и 21 януари.

Община  Губио беше домакин, на встъпителната среща на В която се проведе на  на 20 и 21 януари.Това бише една ползотворна среща, която позволи да се развие общото разбиране на  целите на проекта , задачите и очакваните резултати. По време на събранието  партньорите  бяха въведени в  техните роли и отговорностите ясно  определени, за да се гарантира плавно изпълнение на проектните стъпки.