ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1992 για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος LEADER στην περιοχή της Καλαμπάκας-Πύλης. Αποτελεί ένα εργαλείο ανάπτυξης για τις τοπικές αρχές της περιοχής της (Νομού, Δήμοι, Επιμελητήριο, κ.λπ.) και δρα ως καταλύτης για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων της περιοχής, ιδίως μέσω της πολύπλευρης στήριξης που παρέχει στους τοπικούς φορείς της.

Ρόλος στο έργο

Η KENAKAΠ Α.Ε. είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη του πακέτου εργασίας που αφορά την διαβούλευση (συμμετοχική χαρτογράφηση) του προγράμματος Big Foot, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης του πλαισίου για τον τοπικό πληθυσμό, ως ένα πρώτο βήμα για τη συμμετοχή των κοινοτήτων στο έργο. Θα συμβάλει ειδικά στην φάση πειραματισμού, με την οργάνωση εκδηλώσεων στην περιοχή των Τρικάλων. Εκτός αυτού, θα βοηθήσει στον προσδιορισμό των διαγενεαλογικών ομάδων που θα βοηθήσουν στη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης για μια τουριστική προοπτική.